Vol 44, No 4 (2017)

Table of Contents

Entrepreneurship

Dipanjan Chakraborty, Pom Sen Chakraborty
Bhabani Shankar Dash
Soumendra Kumar Patra, Dr. Durga Madhab Mahapatra

Finance

Vithal Seturam Kaveri, Vikas Srivastava
Brajaballav Kar, Manoranjan Bhuyan, Dr Kumar Bar Das, Dr Jitendra Mohanty

Strategy

Ankisetti Ramachandra Aryasri